Skip to content

Regulamin Programu Partnerskiego – Rabatowego

Regulamin Programu Partnerskiego – Rabatowego 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego – Rabatowego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.botopja.pl (zwanym dalej Programem) jest Fundacja Start-Sport (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Rzeźniczka 11 lok. 4. Każdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą oraz osoba prywatna powiązana projektowo z Fundacją Start-Sport poprzez zakwalifikowanie do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i dalej będzie nazywany w Regulaminie Partnerem.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a podmiotami kandydującymi do zostania Partnerem oraz podmiotami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każdy podmiot, który chce zostać Partnerem oraz podmioty, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Regulaminu sklepu www.biotopja.pl, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady przewidziane treścią wymienionych dokumentów. Podmioty te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień powyżej wymienionych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.
 5. Program jest elementem rozwoju Fundacji Start-Sport oraz za tym idących możliwości Partnerów w realizacji wspólnych aktywności sportowo – charytatywnych. Jakość tych relacji mam wpływ na czas współpracy oraz na wysokości przyznawanych prowizji które są kontraktowane na rok kalendarzowy od momentu podpisania Umowy Partnerskiej a wysokość ich wynik z indywidualnego planu marketingowego dedykowanego każdemu Partnerowi w zależności od wspólnych aspiracji rozwojowych.

 

 

§ 2 Założenia Programu Partnerskiego – Rabatowego

 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a podmiotami, które nabędą status Partnera i poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować serwis internetowy www.biotopja.pl (zwany dalej Serwisem lub www.biotopja.pl) celem propagowania wiedzy o aktywności projektowej Fundacji Start-Sport oraz do zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez www.biotopja.pl.
 2. Z tytułu aktywnego udziału w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji procentowej przyznawanych przez Organizatora na zasadach określonych Regulaminem, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem.
 3. Idea Programu zakłada naliczanie prowizji procentowych Partnerom z tytułu aktywności zwerbowanych przez nich klientów Platformy Handlowej Biotopja www.biotopja.pl, objawiającej się dokonywaniem w Serwisie zakupów, od których uzależnione są korzyści dla Partnerów.

 

 

§ 3 Zasady rejestracji Partnera

 1. Status Partnera zostaje przyznany w drodze weryfikacji podmiotom prowadzonych relacji projektowych z Fundacją Start-Sport głównie dedykowany jest dla organizacji sportowych, sportowców oraz organizacji pozarządowych współdziałających. Partnerem w drodze rekomendacji i weryfikacji mogą zostać również inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest zgłoszenie chęci dołączenia do Programu Partnerskiego mailowo na adres: biuro@biotopja.pl
 3. Formularz z danymi Partnera, otrzymany od Organizatora, powinien być wypełniony zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym, a w przypadku zmian danych i informacji w nim zawartych, każdy Partner ma obowiązek poinformować o zmianach Organizatora, najpóźniej w okresie 14 dni od zaistnienia zmiany – pod rygorem odmówienia takiemu Partnerowi wypłacenia prowizji wynikających z aktywnego udziału w Programie.
 4. Organizator po zweryfikowaniu danych i informacji zawartych w formularzu otrzymanym od kandydata, może zwracać się o przekazanie dodatkowych danych lub informacji, albo dostarczenia określonych dokumentów, oświadczeń lub podjęcia innych działań lub czynności wskazanych w korespondencji z kandydatem.
 5. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości to stwierdzającej.
 6. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 7. Po nadaniu kandydatowi przez Organizatora statusu Partnera, zostanie zawarta pomiędzy stronami umowa o współpracy, którą Organizator prześle Partnerowi na wskazany adres mailowy. Partner ma obowiązek odesłać Organizatorowi podpisany skan lub wydruk Umowy Partnerskiej.
 8. Po otrzymaniu podpisanej umowy Organizator rejestruje Partnera w systemie Programu Partnerskiego – Rabatowego i przesyła mu dane do logowania na wskazany adres e-mail.
 9. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych podanych w zgłoszeniu oraz na dalszych etapach weryfikacji kandydata na Partnera, przynajmniej do czasu uzyskania odpowiedzi od Organizatora o przyjęciu na Partnera, a w przypadku przyznania statusu Partnera, udzielone zgody będą trwały do czasu zakończenia współpracy z Partnerem, a przekazanie przez Partnera Organizatorowi na jakimkolwiek etapie współpracy dalszych danych, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora.
 10. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 11. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron Serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (Panelu Partnerskim).
 12. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim. Chyba, że w trybie indywidualnym zostanie ustalony inny scenariusz współpracy, przewidujący możliwość wielotorowego marketingu z uwzględnieniem różnych stawek za promocję Platformy Handlowej Biotopja www.biotopja.pl.
 13. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4 Zasady działania Programu Partnerskiego – Rabatowego

 1. Zadaniem Partnera jest pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do zapoznania się z Fundacją Start-Sport oraz dokonywania zakupów w Serwisie Organizatora.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę skierowaną przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu i dokonała zakupu w wyniku aktywowania dedykowanego kodu liczbowego udostępnionego Partnerowi (zwanego w dalej Kodem Partnerskim). Czynność ta pozwoli to na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
 3. Kod Partnerski może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Kod Partnerski może być również umiejscawiane na grafikach promocyjnych typy bilbord, ulotka, plakat oraz na banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych nośnikach, stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub jeśli Organizator uzna, iż z innych powodów nie nadają się one do zamieszczenia tam grafiki reklamującej Serwis lub jego produkty.
 5. Niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
  1. rozsyłanie spamu kierującego bezpośrednio na strony Organizatora, podszywanie się za Fundację Start-Sport i Platformę Handlową BIOTOPJA we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Fundacji Start-Sport i Platformy Handlowej BIOTOPJA.
  2. uruchamianie stron w domenie www.biotopja.pl automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit)
  3. umieszczanie stron w domenie www.biotopja.pl w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie www.biotopja.pl
  4. reklamy w systemie Google Adwords z użyciem haseł “biotopja”,”bio-topman” “platforma handlowa biotopja”, „start-sport”i „fundacja start-sport” i ich odmianami, a także wraz z innymi wyrazami, np. “tylko biotopja”, “nasza biotopja”, „poznaj start-sport” itp.
  5. wprowadzanie w błąd osób trzecich poprzez sugerowanie, że Partner udostępnia pełne wersje produktów Organizatora, podczas gdy są to darmowe fragmenty promocyjne produktów Organizatora.
 1. Przekierowanie ze strony, banera, mailingu itp. Partnera na stronę Organizatora powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem wykonanym przez osobę czytającą stronę, baner, mailing itp. Partnera . Przekierowanie to nie może być w żaden sposób wymuszone.
 2. Partnerowi przypisywana jest prowizja wtedy, gdy w chwili finalizacji zamówienia w Serwisie Organizatora w systemie informatycznym danego klienta zapisane zostanie czynność wprowadzenia Kodu Partnera przez Klienta Serwisu.
 3. Przypisana prowizja podlega zaliczeniu Partnerowi w chwili, gdy zamówienie klienta zmienia swój status na “zakończone”. Wysokość prowizji to wartość procentowa indywidualnie przypisana Partnerowi wynikająca od wartości zamówienia netto nie wliczając kosztów przesyłki.
 4. Klient nie jest przypisywany na stałe jednemu Partnerowi.
 5. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
 6. Prowizja Partnera zostanie wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient Serwisu skorzysta z możliwości zwrotu swojego zamówienia i zażąda zwrotu pieniędzy. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

§ 5 Rozliczenia z Partnerami

 1. Na zasadach określonych w niniejszym § 5 Partnerzy mogą żądać od Organizatora wypłacenia zebranych prowizji.
 2. Partnerzy mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych z zebranych prowizji, stanowić będzie kwotę równą lub większą wartości projektu na który Partner deklaruje zgromadzenie środków. W przypadku gdy kwota jest niższa a danym czasie Partner lub Fundacja Start-Sport pozyskała środki na finalizację projektu z innego źródła i czynność ta jest podparta odpowiednim potwierdzeniem w formie aneksu do umowy, zachodzi przesłanie do przekazanie niższej kwoty na konto bankowe Partnera. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur zobowiązani są do wystawienia dokumentu skarbowego za świadczone usługi marketingowe lub inną zgodną z projektem usługę. Po przeanalizowaniu możliwości i potrzeb Partnera dopuszcza się dokonanie zakupu rzeczowego lub usługowego elementu projektu odliczając koszt z puli Partnera.Inne formy przekazania środków muszą być indywidualnie określane w zgodzie z prawem skarbowym przy zachowaniu najkorzystniejszej dla stron opcji.
 3. W każdym przypadku realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera dokument skarbowy np. fakturę, opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną, która powinna być przesłana elektronicznie na adres Organizatora:biuro@biotopja.pl. Faktura nie może opiewać na termin płatności krótszy niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi w Serwisie a konkretnie poprzez Panel Partnera (funkcja: Wypłać prowizję).
 5. Partnerzy mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z naliczonych prowizji do chwili zgłoszenia żądania, gdy kwota tych środków pieniężnych dorówna lub przekroczy wartość wcześniej ustalona umową.

§ 6 Zakończenie współpracy

 1. Organizator deklaruje się do niezrywania współpracy z Partnerami którzy w sposób uczciwy i sumienny wywiązują się z zasad Partnerstwa z Fundacją Start-Sport wynikającego z Umowy Partnerskiej. Jednocześnie przy kontraktowaniu umów kontynuacyjnych współpracę, Fundacja będzie zwracać szczególną uwagę na zaangażowanie Partnerów w aktywny rozwój działań projektów własnych oraz powstających z inicjatywy Fundacji. Fakt ten będzie miał też znacznie przy przyznawaniu wysokości prowizji na kolejne umowyprojketowe.
 2. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu.
 3. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie wszelkich korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 4. W przypadku rezygnacji przez Partnera z własnej inicjatywy z udziału w Programie, czego Partner może dokonać w każdej chwili zgłaszając to Organizatorowi, Partner może zażądać wypłaty naliczonych prowizji w Programie Partnerskim, jeśli ich suma wynosi przynajmniej 100 PLN (słownie: sto złotych).
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono prowizje, iż Partner działał dla zdobywania prowizji w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.
 6. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu.
 7. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia informacji o Serwisie wraz z Kodem Partnera oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.
 8. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 9. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.