Skip to content

Regulamin Kodów Partnersko – Rabatowych oraz Kodów Rabatowych

Niniejszy Regulamin Określa Zasady Stosowania 

Kodów Partnersko – Rabatowych oraz Kodów Rabatowych

 

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod Partnersko – Rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na Internetowej Platformie Handlowej BIOTOPJA prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki); nadający Klientowi automatycznego prawa do przypisania wynikającej z jego wartości wysokości prowizji w wybrany projekt Partnera Fundacji Start-Sport;

Kod Rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na Internetowej Platformie Handlowej BIOTOPJA prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia może być przyznany na całość asortymentu towarów, kategorię lub grupę produktową (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca –  Fundacja Start-Sport z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Rzeźniczka 11D/4, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438270, NIP 929-18-49-471, REGON 081088279.

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Platformę Handlową BIOTOPJA lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Partner Fundacji Start-Sport – osoba lub podmiot prawny powiązany z Fundacją Start-Sport w drodze weryfikacji współdziałające z Fundacją, głównie w poczet Partnerów wchodzą organizacje sportowe, sportowcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze których profil działalności wpisuje się realizację celów statutowych Fundacji Start-Sport.

Partnerski Projekt – ustalona aktywność pomiędzy Fundacją Start-Sport a Partnerem Fundacji której celem jest propagowanie zdrowego – aktywnego stylu życia z dala od słabostek dnia codziennego. Przykładowo może być to organizacja zawodów, zakup sprzętu sportowego, wyjazd na obóz sportowy czy wsparcie indywidualne dla dobrze rokującego zawodnika itp.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach na Internetowej Platformie Handlowej BIOTOPJA;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.biotopja.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Platforma Handlowa – Internetowa Platforma Handlowa BIOTOPJA, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.biotopja.pl;

Regulamin Ogólny  – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się na Platformie Handlowej,

 

II. Zadanie Kodem Partnersko – Rabatowych i Kody Rabatowego.

1. Sprzedawca wprowadzając funkcję zakupów przy wykorzystaniu Kodu, ma na celu podziękowanie w ten sposób Klientom za dokonanie wyboru korzystania z zasobów Platformy Handlowej BIOTOPJA, poprzez procentowe obniżenie ich zakupów wynikające z wartości Kodu.

2. Kod Partnersko – Rabatowy jest naszą nowatorska formą rozwoju, dzięki nim wspieramy Partnerów Fundacji Start-Sport w realizacji obranej drogi współpracy z Fundacją na bazie projektów przy własnym samorozwoju.

3. Dzięki indywidualnym Kodom Partnersko – Rabatowym jesteśmy w przejrzysty sposób przypisać wartości procentowe z danej transakcji Klienta na poczet realizacji wspieranego przez niego Partnerskiego projektu.

III. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu Partnersko – Rabatowego lub Kodu Rabatowego, w ramach organizowanej promocji np. z Partnerami Fundacji Start-Sport lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami na na Platformie Handlowej.
3. Kod nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod jest jednokrotnego lub wielokrotnego użytku w zależności od promowanej akcji marketingowej.
6. Ważność i czas aktywności Kodu będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

IV. Zasady przekazania i korzystania z Kodu Partnersko – Rabatowego lub Kodu Rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu Partnersko – Rabatowego podczas organizowanej przez na Platformie Handlowej promocji lub za pośrednictwem Partnerów Fundacji Start-Sport.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu,

w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu w koszyku podczas robienia zakupów na Platformie Handlowej.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Platformy Handlowej.
4. Wpisanie Kodu w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu. Kod można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kod może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta na Platformie Handlowej BIOTOPJA, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta na www.biotopja.pl.
6. Przy składaniu zamówienia przez „szybkie zakupy” nie można skorzystać z Kodu.
7. Kody nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 

V. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu Partnersko – Rabatowego czy Kodu Rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Platformy Handlowej.

VI. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem; https://biotopja.pl/regulamin-kodow-rabatowych/
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Ogólny, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2018.